Hidup Untuk Berbagi

Posts tagged “sejarah

Tugas Etika Dan Hukum Profesi | Sejarah etika komputer, Pandangan etika komputer munurut moor & Isu-isu pokok etika komputer

1.  Sejarah etika komputer dari tahun 1940an sampai sekarang .

Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia, memberikan banyak perubahan pada cara berfikir manusia baik itu dalam usaha pemecaan masalah, perencanaan, maupun juga dalam pengambilan keputusan. Sejarah etika komputer perkembangannya juga dimulai dari era 1940-an, dan secara bertahap berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu baru di masa sekarang ini.

      Era 1940-1950an (lebih…)